1. بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی مشتریان خدمات بانکی

دوره 23، شماره 76، زمستان 1393، صفحه 59-80

سیدعباس موسوی؛ سیدیعقوب حسینی؛ لیلا امیری


2. تأثیر سازگاری راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسب و کار بر عملکرد سازمانی

دوره 19، شماره 67، پاییز 1391، صفحه 200-226

سید یعقوب حسینی؛ سیدعباس موسوی؛ ابوالفضل ابراهیمی