1. تغییر و تحولات جهانی، آموزش و پژوهش های مربوط به مدیریت و بازرگانی

صفحه 1-7

حسین رحمان سرشت


2. مقدمه ای بر تئوری عمومی مدیریت اسلامی

صفحه 8-16

حسین باهر


3. نگرش کارکنان درباره عوامل موثر در رضایت شغلی و ترک خدمت

صفحه 17-32

محمود ساعتچی


4. شیوه های مدیریت ژاپنی و تاثیر آن بر استراتژی بازرگانی

صفحه 33-55

حسین رحمانسرشت