مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) (JMSD) - واژه نامه اختصاصی