مطالعات مدیریت بهبود و تحول (JMSD) - واژه نامه اختصاصی