مقایسه دیوانسالاری دانشکده های مدیریت دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس الگوی مینتزبرگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین و مقایسه نوع دیوانسالاری حاکم بر دانشکدههای
مدیریت دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکز) بر اساس الگوی
مینتزبرگ انجام شده است. این تحقیق بر اساس هدف و ماهیت تحقیق از نوع
توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری تحقیق نیز اعضای هیأت علمی دانشکدههای
مدیریت دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز است. دادههای مورد نیاز با
استفاده از روشهای بررسی اسناد و مدارک و پرسشنامه محقق ساخته، جمعآوری
شده و با استفاده از نمودارهای عنکبوتی و روش آمار توصیفی تحلیل گردیدند.
نتایج تحقیق نشان میدهد که ساختار دانشکدههای مورد مطالعه تلفیقی از ساختار
ماشینی و حرفهای با اندکی تمایل به سوی ساختار ماشینی است. هم چنین میزان
عوامل ساختاری و موقعیتی در این دانشکدهها یکسان بوده و حاکی از عدم تفاوت
قابل ملاحظهای بین آنان میباشد. نتایج بررسی عوامل ساختاری و موقعیتی
دانشکدههای مورد مطالعه نیز نشانگر عدم تناسب قاعدههای طراحی با ساختار
حرفهای دانشگاهی میباشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study Comparing the Bureaucracy Types of Faculties of Management in the University of Tehran, and Islamic Azad University, Based on Mintzberg Model

چکیده [English]

This research was performed to identify and compare the
bureaucracy types of the faculties of management in the University of
Tehran, and Islamic Azad university (Central Tehran branch), based
on Mintzberg model. The research was descriptive-survey both in
objective and nature. Statistical population incorporated management
faculty members of the aforementioned universities. Data were
collected using appropriate documentation and questionnaires, and
subsequently were analyzed by suitable statistical methods. Results
indicated that the structures of the faculties were a combination of
machine and bureaucratic structures with a slight inclination towards
the former; also that, the amounts of structural and contextual factors
in these faculties were the same indicating no significant difference
between them. Moreover, investigation of the structural and
contextual factors revealed a mismatch between the structural design
ruling these faculties and the professional structures of the
universities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Structure
  • Bureaucracy
  • Mintzberg model
اعرابی، سید محمد( 1379 ). طراحی ساختار سازمانی. چاپ دوم. تهران: دفتر پژوهشهای
فرهنگی
2. اعرابی، سید محمد ( 1383 ). مبانی فلسفی تئوری های مدیریت . جزوة منتشر نشده دوره
دکتری تخصصی مدیریت. دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
3. جو هچ، ماری ( 1385 ). تئوری سازمان،ترجمه حسن دانایی فرد. تهران: نشر افکار
4. دفت، ریچارد ال( 1378 ). مبانی تئوری و طراحی سازمان. ترجمه علی پارسائیان و سید
محمد اعرابی. چاپ اول. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی
5. رابینز استفن پی( 1381 ). تئوری سازمان. ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد .
تهران: انتشارات صفار
6. سکاران اوما ( 1380 ). روشهای تحقیق در مدیریت . ترجمة محمد صائبی و محمود
شیرازی.تهران. انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
7. عالم تبریز، اصغر( 1381 ). طراحی ساختار سازمانی. جزوه درسی. تهران: مرکز آموزش
مدیریت دولتی
8. مینتز برگ، هنری( 1374 ). سازماندهی پنج الگوی کار ساز. ترجمه ابوالحسن فقیهی و
حسین وزیری سابقی. چاپ چهارم. تهران: مرکز آموزش مدیرت دولتی
9. هال، ریچارد اچ ( 1376 ). سازمان (ساختار، فرایند و ره آوردها) . ترجمه علی پارسائیان
و سید محمد اعرابی. چاپ اول. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی

10. Daft Richard l (2001). Organizational theory and design. USA:
South-Western publication
11. Drago، William (1998). “Mintzberg Pentagon & Organization
Position”. Mangement Research News, vol. 21, No 4/5. Pp. 30-
40.
12. Gibson, James L, Johan M. Ivancevich، and James H.
Donnely(2000). Organization: Behavior, Structure, Process.
Dallas Business Publication، Inc

13. Mukherji, Ananda & Jyotsna Mukherji (1998). “Structuring
Organization for the Future”. Management Decision,Vol. 36.
No. 4. Pp. 265-273.
14. Robbins Stephen .p (2002). Organizational Behavior. 9ed.
India: Printice Hall publication Pearce II, Johan A. and
Robinson Jr, Richard B, (1994). Strategic management. Third
Edition. USA: IRVIN publication


دوره 18، شماره 63
بهار 1390
صفحه 153-182
  • تاریخ دریافت: 24 مهر 1389
  • تاریخ بازنگری: 01 اردیبهشت 1390
  • تاریخ پذیرش: 01 خرداد 1390