1. بررسی رابطه فرایند توسعه نیروی انسانی با فرایند توسعه تکنولوژی در ایران

دوره 9، شماره 35.36، زمستان 1381، صفحه 50-66

قاسم رمضانپور نرگسی


2. کاربرد نگرش اقتضایی در طراحی سیستم های اطلاعاتی حسابداری شرکت های آب و فاضلاب ایران

دوره 8، شماره 32.31، زمستان 1380، صفحه 157-195

سید حسین سجادی؛ محمدعلی معتمدی


3. استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه ها از شبکه های اطلاع رسانی در ایران

دوره 8، شماره 29.30، تابستان 1380، صفحه 71-88

محمدرضا تقوا


4. نگرشی کوتاه بر ساختهای فکری تکنولوژی و مدیریت توسعه

دوره 1، شماره 2، تابستان 1370، صفحه 46-56

علی اکبر فرهنگی


5. تکنولوژی و سازمان

دوره 1، شماره 1، بهار 1370، صفحه 34-41

شمس السادات زاهدی