1. بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی مشتریان خدمات بانکی

دوره 23، شماره 76، زمستان 1393، صفحه 59-80

سیدعباس موسوی؛ سیدیعقوب حسینی؛ لیلا امیری