1. نقش محرومیت احساسی و مصاحبت اجتماعی وتنهایی در سازمان در ایجاد احساس خوشبختی درکار

دوره 28، شماره 92، تابستان 1398، صفحه 89-114

10.22054/jmsd.2019.10106

سید عباس ابراهیمی؛ محمد کشاورز