1. عوامل موثر بر ادراک در فرایند قانون‌گذاری

دوره 27، شماره 88، تابستان 1397، صفحه 51-74

10.22054/jmsd.2018.8927

سید علی اکبر افجۀ؛ وجه الله قربانی‌زاده؛ الهام حیدری