1. طراحی مدلی برای سنجش میزان مهارت‌های مدیران در سطوح مختلف سازمانی

دوره 27، شماره 87، بهار 1397، صفحه 45-73

10.22054/jmsd.2018.8650

عباس عباسی؛ مسلم علیمحمدلو؛ زهرا کریمی