1. تاثیر استرس های نقش بر رضایتمندی زنان شاغل با در نظر گرفتن نقش خودکارآمدی آنان

دوره 26، شماره 86، زمستان 1396، صفحه 125-144

10.22054/jmsd.2017.8445

فرشته منصوری موید؛ فاطمه یاوری گهر