1. بررسی اثر تنظیم احساسات شناختی بر رضایت شغلی کارکنان

دوره 26، شماره 85، پاییز 1396، صفحه 1-29

10.22054/jmsd.2017.8218

سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمار زاده؛ سمیه شهبا