1. مدل عوامل ارتباطات کارفرما ـ پیمانکار در اجرای موفقیت آمیز کلان پروژه‌ها در صنایع پایین دستی نفت ایران

دوره 18، شماره 66، زمستان 1390، صفحه 47-77

کامران فیضی؛ علیرضا دانشوران