1. مدیریت شایستگی براساس تئوری چشم انداز با رویکرد فازی

دوره 25، شماره 82، زمستان 1395، صفحه 81-98

10.22054/jmsd.2017.7148

محسن شفیعی نیک آبادی؛ محمدعلی سنگبر