1. بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر میزان بهره‌وری منابع انسانی

دوره 25، شماره 80، تابستان 1395، صفحه 183-209

10.22054/jmsd.2016.4035

سعید غیاثی ندوشن؛ احسان امین الرعایا