1. تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی تعهد محور بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی و مزیت رقابتی

دوره 25، شماره 82، زمستان 1395، صفحه 99-122

10.22054/jmsd.2017.7149

فرج اله رحیمی؛ جیران محمدی؛ هدی پورزارع


2. طراحی الگوی کنترل راهبردی در سازمانهای صنعتی دفاعی

دوره 16، شماره 60، پاییز 1388، صفحه 9-22

سید محمد اعرابی؛ محمد علی فرقانی اله آبادی