1. تلفیق دو مدل طبقهبندی ABC چند معیاره موجودی

دوره 15، شماره 57، بهار 1387، صفحه 133-156

عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ مهرداد مدهوشی؛ منصور اسماییل زاده