1. آسیب شناسی تعهد سازمانی از منظر سیاست های مدیریت منابع انسانی (از دیدگاه کارکنان)

دوره 15، شماره 57، بهار 1387، صفحه 17-32

سید محمد اعرابی؛ علی باقری کلجاهی