1. الگوی نظام جبران خدمات شایسته محور کارکنان

دوره 27، شماره 90، زمستان 1397، صفحه 115-140

10.22054/jmsd.2019.9398

هادی تیموری؛ آرش شاهین؛ علی شائمی برزکی؛ عبداله کریمی


2. مدیریت مبتنی بر شایستگی و نقش آن در مدیریت منابع انسانی

دوره 15، شماره 57، بهار 1387، صفحه 1-16

سید حسین ابطحی؛ محمد منتظری