1. نقش اطلاعات و تحقیقات در بازاریابی بین الملل

دوره 2، شماره 5، بهار 1371، صفحه 133-154

عبدالرحیم ابراهیمی