1. اطلاع رسانی در مدیریت منابع انسانی از طریق طراحی سیستم های اطلاعاتی اجتماعی: حسابداری اجتماعی، حسابرسی اجتماعی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1374، صفحه 151-170

جهانیار بامداد صوفی