1. تبیین نقش پیش بینی و آینده نگری در نظام مدیریت اسلامی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1374، صفحه 1-16

محمدرضا حمیدی زاده