1. بهینه سازی در سیستم های صف

دوره 7، شماره 27.28، زمستان 1379، صفحه 77-90

جمشید صالحی صدقیانی