1. بررسی خصوصیات سیستم های حسابداری صنایع استان خوزستان

دوره 9، شماره 35.36، زمستان 1381، صفحه 92-110

سید حسین سجادی؛ محمدمهدی رزاقی