1. ارگونومی در مدیریت و طراحی سازمانی

دوره 6، شماره 23.24، زمستان 1378، صفحه 176-193

علیرضا چوبینه