1. مدل های دو گانه ی تجزیه و تحلیل قدرت و سیاست سازمانی

دوره 6، شماره 23.24، زمستان 1378، صفحه 159-176

اکرم هادیزاده مقدم