1. بررسی تطبیقی سبک های مذاکره در جهان

دوره 6، شماره 21.22، تابستان 1378، صفحه 19-37

شمس السادات زاهدی


2. سبک شما در مدیریت تعارض چیست

دوره 2، شماره 8، زمستان 1371، صفحه 95-100

مهدی الوانی