1. کارایی دولت و خصوصی سازی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1371، صفحه 55-66

جمشید پژویان


2. خصوصی سازی در هندوستان

دوره 2، شماره 8، زمستان 1371، صفحه 67-82

آرام طاعتی