1. ایجاد دیدگاه شغلی مبتنی بر واقعیت ده انتخاب دشوار

دوره 2، شماره 7، پاییز 1371، صفحه 95-120

جان وانسن؛ غلامرضا معمازاده