1. استعاره ها: ابزار شناخت سازمان

دوره 2، شماره 7، پاییز 1371، صفحه 23-52

سید مهدی الوانی