1. رضایت شغلی کارکنان ایرانی و ابعاد مدیریت پدرانه

دوره 2، شماره 7، پاییز 1371، صفحه 13-22

شهرناز مرتضوی