1. نگاه یکپارچه به یادگیری در سازمان‌های پروژه محور

دوره 27، شماره 88، تابستان 1397، صفحه 1-24

10.22054/jmsd.2018.8925

محمدحسین صبحیه؛ محمد اقدسی؛ مهدی شامی زنجانی؛ حمید حکمیان