1. مدلی برای رتبه بندی مشتریان در صنعت بانکداری به منظور اجرایی نمودن مدیریت روابط با مشتری (CRM) (بررسی موردی بانک ملت)

دوره 14، شماره 56، زمستان 1386، صفحه 141-172

محمود محمدیان؛ فرشته امین


2. مشتری مداری: رمز موفقیت سازمان های متعالی

دوره 11، شماره 43.44، زمستان 1383، صفحه 153-183

اسدالله کردنائیج