1. عوامل کلیدی موفقیت توانمندسازی کارکنان

دوره 25، شماره 83، بهار 1396، صفحه 93-114

10.22054/jmsd.2017.7480

سید محمد میرمحمدی؛ داود حسین پور؛ حمیدرضا قاسمی بنابری


2. عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک

دوره 25، شماره 82، زمستان 1395، صفحه 123-145

10.22054/jmsd.2017.7150

حامد دهقانان؛ کریم رحمتی


3. شناسایی و اولویت بندی عوامل سازمانی موثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش نهادینه سازی کارآفرینی

دوره 22، شماره 70، تابستان 1392، صفحه 1-24

سید مهدی الوانی؛ رضا کهن هوش نژاد؛ سعید صفری؛ سعید خدامرادی


4. تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر مزیت رقابتی

دوره 19، شماره 68، پاییز 1391، صفحه 109-134

حبیب رودساز؛ بهروز رضائی منش؛ شقایق توکلی


5. عوامل مؤثر بر گرایش به کارآفرینی در بانک‎های خصوصی ایران

دوره 18، شماره 66، زمستان 1390، صفحه 79-99

حسن درویش؛ سید مهدی الوانی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ حسن عباس زاده