1. بررسی تأثیرادراک عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: ادارات کل (بنادر و دریانوردی) و (گمرک) استان گیلان بندر انزلی)

دوره 17، شماره 61، بهار 1389، صفحه 91-120

حسین گنجی نیا؛ مهرداد گودرزوند چگینی؛ احمد غفارزاده