1. تأثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی

دوره 27، شماره 90، زمستان 1397، صفحه 141-160

10.22054/jmsd.2019.9399

مهدی ابراهیمی نژاد؛ مژگان زارعی


2. تأثیر سبک رهبری بر عملکرد منابع انسانی با میانجی‌گری سکوت سازمانی

دوره 26، شماره 85، پاییز 1396، صفحه 57-85

10.22054/jmsd.2017.8220

رضا جعفری هرندی؛ حبیبه نجفی


3. بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش

دوره 25، شماره 80، تابستان 1395، صفحه 157-182

10.22054/jmsd.2016.4034

عباسعلی رستگار؛ طاهره مقصودی