1. رابطه ی ارتباطات سازمانی و واکنش کارکنان به تغییر با تاکید بر نقش هوش عاطفی

دوره 25، شماره 80، تابستان 1395، صفحه 143-156

10.22054/jmsd.2016.4033

مهدی یزدان شناس؛ پویا پورمقدسیان