1. مفاهیم نو در عدم تمرکز سازمانی

دوره 1، شماره 1، بهار 1370، صفحه 46-61

ابوالحسن فقیهی؛ حسین وزیری