1. اثر ویژگی‌های شخصیتی، بر رفتارِ دِگَرگُزینی مشتریان، و نقش ناکامی در خدمات‌رسانی، در تعدیل آن

دوره 26، شماره 85، پاییز 1396، صفحه 87-107

10.22054/jmsd.2017.8221

جمشید امانی؛ یاسان‌اله پوراشرف؛ رضا آیبد


2. ارائه الگویی ساختاری از علل و پیامدهای ایمنی روانی

دوره 22، شماره 71، پاییز 1392، صفحه 105-129

مصطفی کاظمی؛ سمیرا پور