1. بررسی نقش زمینه‌های اجتماعی - فرهنگی مدیران SMEها بر کارآفرینی شرکتی

دوره 23، شماره 76، زمستان 1393، صفحه 29-57

عبدالرضا میری؛ محمد داورزنی؛ اسماعیل سبزیکاران


2. اعتبارسنجی الگوی آموزش نیروی انسانی با رویکرد شایستگی

دوره 22، شماره 71، پاییز 1392، صفحه 49-73

مانی ارمان؛ محبوبه خسروی


3. کاربرد QFD در تامین خواسته های مشتریان از آموزش

دوره 11، شماره 41.42، تابستان 1383، صفحه 209-222

فرج الله رهنورد؛ باقر عباسپور