1. بررسی تاثیر پنج عامل بزرگ شخصیت برهوش عاطفی وبهبود و تحول سازمانی

دوره 22، شماره 72، زمستان 1392، صفحه 23-48

محمدرضا تقوا؛ هادی عبدالهی


2. تحلیل روانشناختی شخصیت کارآمد

دوره 14، شماره 53، بهار 1386، صفحه 95-124

احمد ایزدی یزدان آبادی