1. الگوی ذهنی مدیران شرکت های دانش بنیان کشور نسبت به معنا داری کار: کاربرد روش کیو

دوره 25، شماره 81، پاییز 1395، صفحه 1-24

10.22054/jmsd.2016.6645

غلامرضا ملک زاده؛ فریبرز رحیم نیا


2. تأثیر هوش سازمانی بر نوآوری فناورانه

دوره 23، شماره 73، بهار 1393، صفحه 63-94

عبدالمجید مصلح؛ احمد اله یاری بوزنجانی