1. تاثیر تضعیف اجتماعی بر تعهد سازمانی و درگیری شغلی

دوره 24، شماره 79، زمستان 1394، صفحه 47-72

مرجان فیاضی؛ وحید یوسفیان آرانی


2. آسیب شناسی تعهد سازمانی از منظر سیاست های مدیریت منابع انسانی (از دیدگاه کارکنان)

دوره 15، شماره 57، بهار 1387، صفحه 17-32

سید محمد اعرابی؛ علی باقری کلجاهی