1. تاثیر تعهد عاطفی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر به ‌واسطه نگرش و آمادگی برای تغییر

دوره 29، شماره 96، تابستان 1399، صفحه 101-120

10.22054/jmsd.2020.47213.3439

نفیسه صادات صدر؛ علیرضا خوراکیان؛ غلامرضا ملک زاده


2. رابطه استراتژی منابع انسانی و رهبری تحول آفرین با تعهد عاطفی کارکنان

دوره 25، شماره 81، پاییز 1395، صفحه 57-80

10.22054/jmsd.2016.6757

وحید ناصحی فر؛ الهه محمدخانی


3. تاثیر تضعیف اجتماعی بر تعهد سازمانی و درگیری شغلی

دوره 24، شماره 79، زمستان 1394، صفحه 47-72

مرجان فیاضی؛ وحید یوسفیان آرانی


4. آسیب شناسی تعهد سازمانی از منظر سیاست های مدیریت منابع انسانی (از دیدگاه کارکنان)

دوره 15، شماره 57، بهار 1387، صفحه 17-32

سید محمد اعرابی؛ علی باقری کلجاهی