1. چارچوبی نظام‌مند برای تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی در ایران

دوره 19، شماره 68، پاییز 1391، صفحه 33-65

شمس‌السادات زاهدی؛ محمّد خانباشی