1. تبیین الگوی ارزیابی خود مبنا و مستمر عملکرد

دوره 19، شماره 68، پاییز 1391، صفحه 1-16

محمدرحیم رمضانیان؛ کیخسرو یاکیده؛ اکرم اویسی عمران