1. تأثیر مدیریت استعداد بر رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی: تبیین نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان

دوره 26، شماره 86، زمستان 1396، صفحه 97-123

10.22054/jmsd.2017.8444

امین نیک پور


2. تاثیر سرمایه انسانی بر بروز رفتار کارآفرینانه

دوره 24، شماره 78، پاییز 1394، صفحه 109-126

داوود حسین پور؛ محمد عبداللهی