1. بررسی نقش زمینه‌های اجتماعی - فرهنگی مدیران SMEها بر کارآفرینی شرکتی

دوره 23، شماره 76، زمستان 1393، صفحه 29-57

عبدالرضا میری؛ محمد داورزنی؛ اسماعیل سبزیکاران


2. رابطه رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی کارکنان شرکت تأمین قطعات ایران خودرو

دوره 19، شماره 67، پاییز 1391، صفحه 155-177

عبدالرضا میری؛ اسماعیل سبزیکاران؛ حسین رضایی