1. نقش اجرای قرارداد روانشناختی بر فرسودگی شغلی

دوره 23، شماره 75، زمستان 1393، صفحه 97-114

علی بابائیان؛ فیروز زندی


2. رابطه رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی در کسب و کارهای کوچک

دوره 19، شماره 69، زمستان 1391، صفحه 151-170

بهروز رضائی منش؛ راحیل عادلی؛ داود بهرامی؛ فیروز زندی