1. چارچوبی برای تحلیل ریسک از دست رفتن دانش ناشی از خروج نیروهای دانشی

دوره 25، شماره 82، زمستان 1395، صفحه 29-59

10.22054/jmsd.2017.7146

جهانیار بامداد صوفی؛ محمد تقی تقوی فرد؛ امید ارجمند قهستانی


2. کثرت گرایی روش تحقیق در پژوهش های سازمانی

دوره 6، شماره 21.22، تابستان 1378، صفحه 54-71

ابوالحسن فقیهی؛ جهانیار بامدادصوفی