1. هم افزایی فلسفه و مدیریت طرحی برای مدیران پیشرو

دوره 28، شماره 92، تابستان 1398، صفحه 65-87

10.22054/jmsd.2019.10105

نرگس نظرنژاد؛ اسماعیل ملک‌اخلاق